Kiçijek syýahat (I)

Hytaýlylaryň täze ýyly mynasybetli berilen goşmaça dynç günini boş geçirmek bize gelişmez pikri bilen kiçiräk bolsa-da bir syýahata çykaly diýip düşdik ýollara.

Syýahat kiçijek diýilenine kän üns bermän elimden geldigiçe köp surat aldym. Jemi 700-den hem kän surat bolupdyr. Şeýlelik bilen syýahaty 3 bölümde siziň bilen paýlaşmany makul bildim.

Duýduryş: Suratlary ortaça 100 km/sagat tizliginde giden awtobusta alanym üçin edil isleiýişim ýaly bolmady. Eger kemçilikler bar bolsa (suratlarda) hoş göriň.

Continue reading →

Surat

Soňky döwürde men suratçylyga höwes edip başladym. Aslynda öňler hem bardy welin, ýöne näme üçindir hiç özüme fotoapparat almandyryn, çykyp köçelerde surata hem düşürmändirin. Şol arzuw edip birtopar wagtymy ýitiripdirin. Häzir bolsa bir ýere çykanymda fotoapparatym ýanymda hemişe (Oka: Bugün köçede görenlerim…).

Tanyşlaryma düşüren suratlarymy görkezenimde köpüsi halaýar. Hatda işte bir kiçiräk “korporatiw” märeke bolanda elime firmanyň fotoapparatyny berip surata düşürmegimi haýyş edýärler köplenç. Öňüräk hem ertir.com-da käbir suratlaryma link berdim, agzalar hem halady.

Menem indi her hepde saýtymda bir surat goýup düşüren suratlarymy beýlekiler bilen paýlaşaýyn diýdim. Ilkinji surat dowamda…

Continue reading →