Samsung Exynos 4

Smartphone (akylly telefon) ulanyjylaryň dykgatyna. Samsung kompaniýasynyň ARM tehnologiýasy ulanylyp çykaran Exynos 4 mikroprosessorlarynda, has anygy Exynos 4210 we Exynos 4212 modellerinde açyklyk tapyldy. Bul açyklyk telefonlar ýa-da planşetler üçin zyýanly bolup biljek açyklyk.

Bul habar Android sistemasynda işleýän programmistleriň forumy bolan XDA-developers.com ulgamyndan bir ullanyjy tarapyndan yglan edildi.

Continue reading →

Agaçtan heýkeller we ýene birzatlar…

Elim degenok… Ýaltanýan…

Başga-da birnäçe bahana bar aslynda. Kiçijek syýahatymyň dowamyny ýazjakdygyma söz beripdim. Bolanok, elim degenok… Ýöne arada bir gyzyklyja zatlar paýlaşasym hem gelýär. Hepdelik suratlar hem dowam edip dur…

Dynç güni, ýa-da Daşoguzda aýdylşy ýaly “bazar” güni, adyna laýyk geçirmek maksady bilen “shopping” ýollaryna düşdim. Söwdadan elim boş gaýtdym, maňa bolar ýaly egin-eşik tapmak uly mesele bärde. Continue reading →

Samsung Galaxy Tab 10.1

Samsung Galaxy Tab 10.1

Ýagyşly Bangkok güni Agajan bilen myžžyk bolup elimizde täzeje tablet (planşet) kompýuteri bilen geldik. Meniň köpden bäri Taýlandda satuwa çykmasyny garaşýan enjamdy. Tablet 3G ulgamynda işleýän we 16GB ýada eýe bolan wersiýasy.

Enjam Apple firmasynyň iPad bilen meňzeşligi sebäpli iki firma arasynda hukuk meseleleri dowam edip gelýär.

Enjamyň harakteristikalary barada Internetde maglumat kän. Men bul ýerde esasan öz synlarym we duýguarymy paýlaşaýyn diýdim. Continue reading →