Ho Chi Minh

Geçen hepde Hoşiminiň (Ho Chi Minh, öňki ady Saýgon) merkezi ýerlerinden biri bolan Ben Tanh meýdanyna gitdim. Şäherlerarasy awtoterminal, turistleriň gelip hökman söwda edip gidýän bazary, uly dynç alyş zolaklary bilen şäheriň belki-de iň hereketli ýerlerinden biri.

Ben Tanh bazary ýapylansoň Gije Bazary açylýar (Night Bazaar). Eger Stambulda bolan bolsaňyz, Şirinewler meýdançasyndaky agşamlary gurnalýan söwda meňzeşräk bolýa. Adam kän, ýöne esasan daşary ýurtdan gelen turistler.

Gije surat düşürmäne gowy ýer. Her hili adam görse bolýa. Garaňkyda surata düşürmekde kän tejribäm ýok aslynda. Birem adamlary düşürmeli wagty mesele has hem kynaşýa. Gelip urjaklaram bar arasynda. Çykyp birnäçe surat düşürdim, suratlar barada teswirleriňize garaşýan. Continue reading →

Silhuette – Sudur

Suratlara dowam…

Orsça “чёрно-белый”, iňlis dilinde “white and black”, türkçe “siyah beyaz” suratlar. Türkmençesi näme bolýarka? Gara-Akmy ýa-da Ak-Gara? Dilimiň dogry gelişi ýaly diýenimde ak-gara diýesim gelýär. Ýöne belki-de dogrysy gara-akdyr… Garaz men bir karara gelýänçäm siz suraty görüberiň. Continue reading →

Könäni ýatlap

Bul hepdäniň suratynda aslynda kän bir üýtgeşik zat ýok. Kiçilikde orslaryň öňki ady bilen OPT bolan telekanalynda “Джунлги Зовут” atly programma bardy. 5-6 ýaşly çagalar iki topara bölünip öz ara ýaryşýardylar. Hatda biziň milli teleýaýlymymyzda bir wagtlar uly ada eýe bolan “Kim Çalasyn!..” programmasy hem meniň pikrimçe şoňa meňzedilip alynan.

1990-njy ýyllary meniň ýaly ors kanallaryny görüp geçirenler üçin nostalgiýa.

Continue reading →

Surat

Soňky döwürde men suratçylyga höwes edip başladym. Aslynda öňler hem bardy welin, ýöne näme üçindir hiç özüme fotoapparat almandyryn, çykyp köçelerde surata hem düşürmändirin. Şol arzuw edip birtopar wagtymy ýitiripdirin. Häzir bolsa bir ýere çykanymda fotoapparatym ýanymda hemişe (Oka: Bugün köçede görenlerim…).

Tanyşlaryma düşüren suratlarymy görkezenimde köpüsi halaýar. Hatda işte bir kiçiräk “korporatiw” märeke bolanda elime firmanyň fotoapparatyny berip surata düşürmegimi haýyş edýärler köplenç. Öňüräk hem ertir.com-da käbir suratlaryma link berdim, agzalar hem halady.

Menem indi her hepde saýtymda bir surat goýup düşüren suratlarymy beýlekiler bilen paýlaşaýyn diýdim. Ilkinji surat dowamda…

Continue reading →