Agaçtan heýkeller we ýene birzatlar…

Elim degenok… Ýaltanýan…

Başga-da birnäçe bahana bar aslynda. Kiçijek syýahatymyň dowamyny ýazjakdygyma söz beripdim. Bolanok, elim degenok… Ýöne arada bir gyzyklyja zatlar paýlaşasym hem gelýär. Hepdelik suratlar hem dowam edip dur…

Dynç güni, ýa-da Daşoguzda aýdylşy ýaly “bazar” güni, adyna laýyk geçirmek maksady bilen “shopping” ýollaryna düşdim. Söwdadan elim boş gaýtdym, maňa bolar ýaly egin-eşik tapmak uly mesele bärde. Continue reading →

Silhuette – Sudur

Suratlara dowam…

Orsça “чёрно-белый”, iňlis dilinde “white and black”, türkçe “siyah beyaz” suratlar. Türkmençesi näme bolýarka? Gara-Akmy ýa-da Ak-Gara? Dilimiň dogry gelişi ýaly diýenimde ak-gara diýesim gelýär. Ýöne belki-de dogrysy gara-akdyr… Garaz men bir karara gelýänçäm siz suraty görüberiň. Continue reading →

Könäni ýatlap

Bul hepdäniň suratynda aslynda kän bir üýtgeşik zat ýok. Kiçilikde orslaryň öňki ady bilen OPT bolan telekanalynda “Джунлги Зовут” atly programma bardy. 5-6 ýaşly çagalar iki topara bölünip öz ara ýaryşýardylar. Hatda biziň milli teleýaýlymymyzda bir wagtlar uly ada eýe bolan “Kim Çalasyn!..” programmasy hem meniň pikrimçe şoňa meňzedilip alynan.

1990-njy ýyllary meniň ýaly ors kanallaryny görüp geçirenler üçin nostalgiýa.

Continue reading →