2013-nji ýylyň awgustynda 6 ýyldan soň birinji gezek Türkiýä bardym. Bu gezek turist hökmünde gitdim.

Baran wagtym Ramazan aýynyň soňky günleridi. We şeýlelik bilen uzyn wagtdan soň Türkiýede baýram geçirdim. Baýramdan bir gün öň Stambulda gezdim. Aşakda Bosfor gezelenjinden suratlar bar. Surat sany gaty kändir. Türkmenistandan girýänler üçin trafik duýduryşyny etmeli.

Eminönüde balyk bişirilýän gaýyklar we arka tarapda Yeni Cami (Täze Metjit).
01

Eminönüden garşy tarapa seredeniňde Karaköý we Galata diňi.02

Bosfor gezelenji 1 sagada golaý dowam edýär. Ilki bilen Stambulyň Ýewropa tarapyny görüp bilersiňiz, soňam yzyna gaýdyşyn Aziýa tarapyny görkezip gaýdýar. Ýalňyşmasam tölegi 20 TL bolmaly, olam 10$ töweregi bolmaly.03

Gezelenç hyzmatlary berýän we adamlary gatnadýan katerler.04

Bir suratda ägirt kruiz gämisi, Stambulyň simwollaryndan biri bolan “Wapur” katerleri we Turyol firmasynyň gezelenç kateri.05

Elbetde şahsy gaýyklar hem az däl.06

Kruiz gämileri ägirt bolýan ekeni.07

Tomus bolsa-da deňizde howa salkyn bolýar. Gezelençden soň 2-3 günläp dümöwläp gezdim.08

Walide Sultan Metjidi we Gökkafes diňi (Süzer Plaza). Metjidiň sag arka taraplarynda Beşiktaş komandasynyň stadiony bardy. BJK Inönü Stadiony ýykylyp ýerine täzesi guruljak. Men baran wagtlarym tribunalaryň köpüsini ýykypdyrlar.09

Osman Imperiasynyň şalarynyň Ýewropa ýurtlaryna jogap hökmünde gurduran Dolmabahçe Köşgi (Sarayı).10

Ýewropa we Aziýanyň arasynda.11

Köşk, daş töwereginde tekiz ýer bolmanlygy sebäpli, deňiz doldurulyp gurulan. Şonuň üçin ady Dolmabahçe.12

Turistlar.13

Bosfor (Boğaziçi) we Fatih Sultan Mehmet Köprileri.14

15

Stambul =)16

Beşiktaş Anadolu Lisesi.17

Çyragan Köşgi.18

Galatasaraý Uniwersiteti.19

2013-nji ýylyň 22-nji ýanwarynda uniwersitediň binasy ýangynda uly zeper görýär.20

Kabataş Erkek Lisesi.21

22

Ortaköý Metjidi we Bosfor Köprüsiniň Ýewropadaky aýagy. Edil şol metjidiň ýanyndan owadan suratlar düşürip bolýady. Ýöne maňa nesip etmedi. Baran wagtym görnüşi ýaly rekosntruksiýada.23

Bosfor Köprüsi. 1973-nji ýylda gurulýar we henize çenli hyzmatda.24

Stambulyň iň meşhur gije klublaryndan biri, Reina.25

Baýlaryň gaýyklary. =)26

27

28

29

Tarabýa.30

Nämedigini bilemok, ýöne owadan we taryhy bina.32

33

34

Rumeli Hisary. Soltan Mehmet Stambuly aljak wagtlarynda Bosfordan düşman gämilerini geçirmejek üçin gurduran galasy.35

Fatih Sultan Mehmet Köprüsi. Stambulyň ikinji köprüsi.36

37

Anadolu Hisary (Galasy), Rumeli Hisarynyň göni garşysynda Aziýa tarpda dur.38

39

40

Fatih Sultan Mehmet Köprüsi 1988-nji ýyldan bäri hyzmatda.41

42

Ferrari.43

Ferrari ýakyndan. =)44

45

Aziýa tarapyndaky binalaryň köpüsiniň adyny bilemok.46

47

Beýlerbeýi Köşgi.48

Esger…49

50

51

Taşkent. =)52

53

54

55

56

57

Üsküdar.58

Saraýburnu ýa-da Taryhy ýarymada.59

Gyz Diňi (Kız Kulesi).60

61

Köp wagtdan bäri garaşyp duran suratlardy. Elim diňe häzir degdi bir mowzuk ýazmana.

Soňuna çenli ýaltanman we megabaýtlaryny gysganman gelenlere minnetdar. =))


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 821

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 821

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

One Comment


  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

    Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928
    Gutly

    Nämedigini bilmeýän binaňyz Müsüriň konsullygy (Ýewropa), Aziýa tarapdakysy bolsa Kuleli Askeri Lise – Diňli harby liseý.

    Gowy gezelenç bolupdyr. Howa aýna ýaly arassa, suratlaram bet :-)


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

Leave a Reply
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

Your email address will not be published. Required fields are marked *