Bu ýyl Aşgabatda 7-nji mart güni gar ýagdy. Öňler mart aýynda gar ýagyp ýagmadygyny bilemok, ýöne iller ýaňy ýaňy gyş eşiklerini çykaryp başlapdylar welin ýene geýinmeli boldylar.

Men bolsa 8-nji mart güni Köpetdagyň owadanlygyny görüp bir-iki surat çekmek üçin ýola çykdym. Suratlar dowamda…

Surata almak üçin Bitarplyk binasyna tarap ýola çykdym. Ýokardan owadan suratlar çykar diýip. Şäheri hem ýokardan owadan almak bardy arzuwymda. Ýöne bina 8-nj mart güni işlänok ekeni. Menem ýerden alynan birnäçe surat bilen yzyma dolanmaly boldum.

IMG_0603

IMG_0607

IMG_0608

IMG_0611

IMG_0609

IMG_0610

IMG_0612

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *