Eýho!

Eýho!

Bir wagtlar türkmen interediniň ýaňy emedekläp başlan döwürlerde agAjan (hawa hawa… uly A harpy adynyň içinde galan) atly biri bardy. 90-njy ýyllaryň ahyry, 2000-leriň başynda şonyň saýtlaryndan başga hakykatdanam türkmen saýty ýokdy. Onyň saýtlarynyň beýle meşhur bolmagynyň esasy sebäbi owadan dizaýny we saýtyň içindäki gyzyklyja mowzuklar diýip pikir edýärin.

Geçen ýyl şol agAjan bilen tanyşmak miýesser etdi. Indi ol meniň üçin agAjan dälde eýsem Agajan Aga boldy =)

Tanyşyklygymyň netijesi hökmünde elime onuň öňki saýtlaryndan biri bolan “Eýho”-nyň arhiwi elime geçdi. Içindäki degişmelerdir şorta sözlerini okap talyplyk ýyllarymdaky duýgularymy ýatlatdy. Beýle arhiwiň biderek meniň kompýuterimiň faýllarynyň arasynda durmagy dogry däl diýip pikir etdim. Ol asyl bolmaly ýeri bolan internetde durmaly. Şeýlelik bilen “Eýho”-daky makalalary ýuwaş ýuwaşdan paýlaşmakçy.

Bugün siziň bilen “GÜL gülkä” bölüminden bir “onlyk” paýlaşmakçy (jemi 19 sany onlyk bar)… Continue reading →