Daşary ýurtlarda, esasanam turistleriň kän gelýän ýerlerinde, suratkeşler kiçijek dükan açyp hem surat çekýärler hem suratlaryny satýarlar. Käwagt gidip olaryň surat çekişini göresim gelýär. Bir gezek kiçijek suraty çekişini dolulygyna synlap durupdyryn. Ol wagt ýanymda fotoapparatym ýokdy ýöne.

Aşakda Malaýziýa, Mýanma (Birma) we Taýlanddaky birnäçe mysallaryny paýlaşdym.

Pasar Seni (Merkezi Bazar), Kuala Lumpur, Malaýziýa, 2010 ý. 1888-nji ýylda bäri işleýän bazar häzir turistleriň gelýän we ýadygärlik suwenir satyn alýan ýerleriniň biri.

Bogyoke Aung San Market (Bojo Auň San), Ýangon, Mýanma, 2012 ý. Mýanmanyň iňlislerden garaşsyzlygyny almagynda uly rola eýe bolan Bogyoke (General) Aung Sanyň adyndaky söwda ýeri häzir esasan turistler üçin niýetlenen. Milli libaslar, şaý-sepleri alyp boljak ýer.

MBK, Bangkok, Taýland, 2012 ý. MBK barada öňki mowzuklarymda aýdyp geçipdim. Bangkogyň iň uly söwda merkezleriniň biri. Ýerleşýän ýeriň golaýynda başga-da birnäçe uly söwda merkezleri bar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *