Bangkok barada öňki mowzuklarda ýazypdym. Bul gezek diňe birnäçe surat paýlaşmakçy.

Suvarnabhumi (okalyşy: Suwanapuum) aeroportynda ýolagçy goşlarynyň alynýan ýeri. “First Bag”

El goşym:

Pantip Plazada öňki öňkülik. Ýöne öň gelenimde edil çykalgasynda duran türk döneri ýok ekeni, gynandym.

Her dilde haýyş edýärler:

Robotlar hem söwda etmäne gelýärler:

“Bir käse çaý hem ber, gyzym…” Pantip plazany doly aýlanjak bolsaň bet ýadaýaň. Massaž kreslolary satýanlar bolsa kiçijek reklama edýärler, gelen mugtja 15 minutlyk massaž etdirip bilýär. Hem kreslolaryň hilini görýäňiz, hem ýadawlygyňyz gidýär. Aý belki hem öýüňize alasyňyz geler birini…

Bangkok gije hem uklanok. Suraty düşüren wagtym gijäň ýarydy (00:00).

P.S.

Nesip etse ertir öýe gitmekçi. Geçen ýyl aprel aýynda gaýdanym.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *