Bul hepdäniň suratynda aslynda kän bir üýtgeşik zat ýok. Kiçilikde orslaryň öňki ady bilen OPT bolan telekanalynda “Джунлги Зовут” atly programma bardy. 5-6 ýaşly çagalar iki topara bölünip öz ara ýaryşýardylar. Hatda biziň milli teleýaýlymymyzda bir wagtlar uly ada eýe bolan “Kim Çalasyn!..” programmasy hem meniň pikrimçe şoňa meňzedilip alynan.

1990-njy ýyllary meniň ýaly ors kanallaryny görüp geçirenler üçin nostalgiýa.

Suratdakylar biziň ýaly küýsäp ýerinde oturanoklar ýöne…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *