Soňky döwürde men suratçylyga höwes edip başladym. Aslynda öňler hem bardy welin, ýöne näme üçindir hiç özüme fotoapparat almandyryn, çykyp köçelerde surata hem düşürmändirin. Şol arzuw edip birtopar wagtymy ýitiripdirin. Häzir bolsa bir ýere çykanymda fotoapparatym ýanymda hemişe (Oka: Bugün köçede görenlerim…).

Tanyşlaryma düşüren suratlarymy görkezenimde köpüsi halaýar. Hatda işte bir kiçiräk “korporatiw” märeke bolanda elime firmanyň fotoapparatyny berip surata düşürmegimi haýyş edýärler köplenç. Öňüräk hem ertir.com-da käbir suratlaryma link berdim, agzalar hem halady.

Menem indi her hepde saýtymda bir surat goýup düşüren suratlarymy beýlekiler bilen paýlaşaýyn diýdim. Ilkinji surat dowamda…

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *