Hakymy talap edýärin…

Ýokary okuw jaýynda okaýarkak biziň kellämize plagiatyň (çeşme görkezmän sitata etmek) uly aýyp hasaplanýanlygyny we akademiki intelligensiýasynda plagiat ýaly uly günä ýokdygy pikirini gowja ornadypdylar.

Men hem şondan soň hemişe we herýerde çeşmäni görkezmek endik edindim. Başgalary hem çeşmäni görkezmän birzatlar ýazanlarynda gaharym gelýär.

Şugün dynç günimi ertir.com saýtynda birnäçe teswir ýazyp geçirmek niýetimdedi. Ýöne saýta girip baş sahypadaky ýazgylary okap başlanymda gözüme bir mowzuk ildi. Okaýan welin, ýazylanlar ýaman tanyş… Hut men barada gürrüň gidýän ýaly… Continue reading →