Men özüm öňden bäri Windowsy iňlis dilinde ulanýardym. Beýleki dilleriň hem interfeýs paketlerini gurup programmalardaky dil problemalaryny çözýärdim. Öýde ulanýan kompýuterde meniň ulanyjy hasabymdan gireniňde iňlis dilinde, beýleki maşgala agzalarynyň hasaplary bolsa düşünýän dilleri bolan ors dilinde durýar. Şeýlelik bilen birnäçe Windows gurmak hem gerekli däl.

Ine eýýäm 3-4 günden bäri Windows 7 operasion sistemasyny türkmen dilinde ulanyp ýörin. Ilki dil interfeýs paketini Internetten ýüklemeli bolanymda azyrak çekindim diýseňem boljak. Internet tizligi ýuwaş, hem almaly faýl hem kän ýer tutýan bolsa diýip gysyndym. Ýöne alan faýlyň ululygy bary-ýogy 1.8 MB ekeni, we kompýutere guranymda 4 MB boş ýer talap edýär.

Dil paketini gurandan soň kompýuteriň açylyşy ýene iňlis dilinde görenimde ýalňyş gurnalandyr diýip pikir etdim. Ýöne Windowsyň içine girenimde üýtgeşiklikleri gördim. Terjimeler häli doly gutarylmandyr, we şol sebäpli käbir menýular häli iňlis dilinde dur.

Täze zat bolany üçin mi näme, windowsy türkmen dilinde görmek täsin bolup dur. Nämäň nirededigini kä mahal tapyp bilemok. Käbir terminologiýalar gülkinç bolup dur.

Ýöne näme bolsada dünýäde belli programmalary türkmen dilinde ulanmak tolgunlandyrýar.

Aşakda interfeýsten käbir suratlar…

1. Iş stoly

 

2. Syçanjygyň sag dügmesinden açylýan menýu
3. Boýama (Paint) programmasynyň menýusy

4. Kompýuter

5. Dolandyryş Paneli (Control Panel)

6. Windows Media Player

7. Dymma Programmalar (munyň iňlis dilinde nämedigini ýadyma düşürip bilmedim… belki-de “Default Programs” ýaly birzatdyr)

Ýakyn gelejekde kemçilikleri gözden geçirip täzelenen wersiýasyny çykarmaklaryny umyt edýärin. Belki-de biz, türkmenler, özümiz teklip etmelidiris.

 

 

 

 

 

 

 

4 Comments

  • hasret

    Türkmen dilinde göryan welin birhili gen. Başga dillerde ulanmana şeyle öwrenişipdiris elin göwnüme türkmençesine düşünmejek yaly bolup durun…

  • Tuwelem turkmenler one osushde…geljegimiz gulleshyar..nesip bolsa dunya derejesinde tanalmaga bashlarys…esasan interent arkaly synlashmaly sebabi hazirki dowurde internetsiz durmush yok yaly…ahli zat son usti bilen amala ashyrylar…bu windowsy terjime etmekleri hem bir yenish..yone ozlerimizin windowsymyzy doretmeklerini isleyarin. Bayram sana bolsa minnetdarlyk bildiresim gelyar, saytyn gowja, gyzykly maglumatlar barada habardar edyanin ucin sagbol. Geljeginde ustunlikler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *