Köpimiziň bilşi ýaly Teswirler mundan 1 aý öň ýapylypdy. Soňam Agajan bilen eden söhbetdeşligimde Teswirleri täze at bilen başga birileriniň dowam etdirjekdigini habar beripdi. Has takygy ertir.com adresi bilen açylan täze foruma berjekdigini habar berýärdi.

Bugün ir bilen Ertire girip görenimde şol öňki öwrenişen Teswirleri tapdym

Soňam Teswirlere girip görenimde şul aşakdaky suraty gördim

Işleýär! hakykatdanam!

Hemmämize nesip etsin…

2 Comments

  • your indian friend

    Men shul Teswirlere registrasiya etjek bolyan, hich bolmaday. Ondan bashgada talyplar.com'a wapshe registrasiyany yaptylar. Aranyzda komek edip biljek bamyka registrasiya etmekde?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *