Bangkokda gidip geziljek ýerler gaty kän. Söwda ediljek ýerler hem. Sebitiň iň uly şäherlerinden biri bolanlygy sebäpli her hilde we her dürlilikde zat tapylýar. Uly söwda merkezlerinde hem käwagt bütin günüňi hem geçirse boljak.

Gidiläýjek ýerler barada gysgaça maglumatlar dowamda…

Men özüm esasan kompýuter tehnologiýalary bilen gyzyklananýanlygym sebäpli ilki tehnologiýa söwda merkezi bolan Pantip Plaza gittim.

Pantip Plaza

Tehnologiýa we kompýuter ugrynda näme gerek diýseň tapyp boljak bir ýer. Gerek ofisial firma dükanlary, gerek alyp satarlaryň dükanlary bolsyn saýla saýlap alybermeli.

Pantipiň hemme ýerini aýlanjak bolsaň birnäçe gün gerek bolar. Ýadawlykdan bitap düşersiň. Menem ýadap daşary çykanymda türk döner kebap satýan ýeri gördim.

Köpden bäri döner iýmänsoň birini däl, ikisini iýdim.

Garnymy doýuransoň ýene ýakynlarda bolan uly söwda merkezine gittim.

Siam Paragon. Siam meýdançasynda ýerleşýän uly söwda we dynç alyş merkezi.

Aslynda Siam meýdançanyň golaýlarynda birnäçe uly söwda merkezleri bar. Olardan iň ulylary Siam Paragon, MBK, we Central World. (ceşme: http://wikitravel.org/en/Bangkok/Siam_Square) Ýöne, näme bilmedigim bir sebäpden Central World ýapyk ekeni.

Siam Paragonda her bukja we her adama gerekli zat tapsa boljak. Meniň bul gidişimde birnäçe sergi bar ekeni.

Bulardan biri Taýland patşalygyň adamlary diýilen surat sergisi.

Professional suratçylar tarapyndan Taýlandyň dört tarapyndaky adamlar surata düşürilipdir. Sergä gelenler hem şol suratlary ýadygärlik hökmünde ellerindäki mobil enjamlar, ýa-da fotoapparatlara düşürýärdiler.

Beýleki sergi bolsa Mercedes Benz Kluby tarapyndan taýýarlanan köne Mercedes awtoulaglaryň sergisi.

Sergilerden we söwdadan ýadansoň iň aşakdaky etažda ýerleşýän kafelerde dynjyňy alsa bolýar. Men hemişeki ýaly Starbucks kafe gidip özüme “Chocolate Frapuccino with cream” aldym.

Birazyrak dynjymy alansoň iň ýokarky etaža gidip kinoteatra gittim.

Transformers 3 (3D)

Men öňler hem birnäçe gezek 3 ölçegli (3D) kinolara gidipdim. Ýöne IMAX kinoteatrlaryna ilkinji gezek gidişimdi. Içeri girip ekrany görenimde ulylygyna haýran galypdym. Birem kino görmek üçin berýän äýnekleri beýlekileriňkiden has uly.

Kino gutaranynda sagat egijäň ýaryndan geçipdi. Ondan soň diňe gidip dynç almak galýar.

Dowamy bar… (Bangkok Aeroporty)

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *