Bangkok gezelenjimden galan suratlar we synlarymy siziň bilen paýlaşmana dowam edýän. Bu gezek Bangkok köçeleri barada bolar.

Bangkokda köçä çykyp aýlanjak diýseňiz agşam ara, yssy gaýdansoň çyksaňyz gowy. Gündiziň güni yssy howaň aşagynda beýniňi gaýnadyp ýöräniňe degmez.

Köçelerde gaty täsin we gyzykly zatlar görse boljak. Ýöne ilki bilen Bangkogyň ysyna öwrenşmeli bolarsyňyz. Bir myş-myşa görä taileriň öýlerinde nahar bişirenoklarmyş. Olar iýjek içjegini daşarda, ýagny köplenç köçelerde, alýarlar we şol ýerde-de iýýärler. Şol sebäpli köçelerde nahar bişirip duranlary kän görersiňiz. Naharlaryň ysy bolsa biziň tagamymyza dogry gelenok, we şol sebäpli ýüregiň dagy bulaşyp gidýär.

Köçede bişirilýän naharlar

Öýlän arakesmede ýakynlardaky iş ýerlerindäkiler gelip öýlänlik naharlaryny iýip gidýärler.

Bir ýere gitjek bolsaňyz we eger meniň ýaly yssy howany halamaýan bolsaňyz onda taksi bilen gidersiňiz. Barjak ýeriňize taksimetrini açyp gider. Näçe ýazylan bolsa tölärsiňiz. Uly söwda merkezleriniň we köp adamlaryň gelýän ýerlerinde taksi duralgalary bar. Adamlar bir biriniň yzyndan duryp gezegi gelende taksilere münýärler.

Taksi duralgasy

Ýöne elbette arasynda binamys taksistlerem ýok däl. Turist görenden bahalary ýokarladyp taksimetrlerini açman gitmek islärler. Ol taksistleri gorkutmak aňsat. Her taksiniň içinde sürüji barada maglumat bar, şol maglumat kagyzyny görkezip polisiýa jaň edip habar berjek diýseň derrewje açýarlar taksimetrlerini. Şikaýatlar üçin jaň ediljek nomer hem şol maglumatda bar.

Takside hem gideniňizde her hili zatlar görüp bilersiňiz.

Bizde şeýdip ulagyň arkasynda adam gatnatjak bolup gör hany. Derrewje habaryňy tutarlar.

Bangkokda metro ýokardan gidýär esasan. Kä ýerlerde metro ulgamyny görüp bilersiňiz.

Ýol çyralaryň gapdalynda howpsuzlyk kameralary goýulan. Eger gyzylda geçseňiz habarlary bolar.

Bangkokda ýollary kesip geçenimde ters zady taileriň çepden gitmeleri. Haçan görseň ýalňyşyp tas maşynlaryň aşagynda galjak bolýan.

Ýöne, eger bu ýerde ýaşajak bolsaňyz onda bir motorjagaz (scooter) edinmek hökman. Sebäbi gaty uly probkalar bar. Ilaty 10 milliony geçen şäherlerden diňe ikisinde bolup gördüm şu wagta çenli (Stambul we Bangkok), ýöne beýlekilere ynansak Bangkogyň probkalary beýleki şäherleriňkiden hem biderek diýýärler. Elbette probkanyň gowusy ýokdyr, hiçkim 15 minutta baryp biljek bir ýere 1 sagat wagt harj etmek islemez.

Dowamy bar…

4 Comments

 • KEMAL.A

  bir hili oni izi dushuniksiz bolupdir . Yagni dovami yokarda chikya bashi ashakda ,,, Duzeltsen govi bolardi , yada bir bloga cemlesen.

  Yone gizikli yazyan ekenin. Dowam ediber.

  • nämäň ýokarsy nämäň soňy?…

   bir bloga jemlejek bolsam gaty kän ýazmaly bolardym… okamany halamaýanlar şikaýat ederdiler onda…

   birem täze ýazylan makalalar hemişe ýokarda durar…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *