Türkmen Internetinde öňe çykan saýtlary synyna dowam.

Bu gezek elime zehin soraglary berilýän we şol soraglara jogap berjek bolýan agzalardan meýdana gelen peýdaly bir saýt. Zehin.Biz

Zehin.BizIlki başda saýta girenimde nämedigini düşünmedim. Aslynda saýtyň reňklerini hem kän halamandym. Ýöne wagtyň geçmegi bilen berilen mysallary çözjek bolup saýtyň dizaýny kellämden çykyp gitdi.

Mysallar esasan şul aşakdaky bölümlerde berilipdir:

 • Matematika
  • Algebra
  • Geometriýa
  • Matematika Analizi
  • Ähtimallyk / Kombinatorika
  • Başga… (ýokardaky bölümlere degişli bolmadyk matematika meseleleri bolmaly)
 • Informatika
 • Logiki / Zehin soraglary

Görnüşi ýaly bölümler esasan matematika degişli bolup dur. Gelejekde beýleki ylym bölümleri hem açylar diýip umyt edýärin.

Agzalar berilen mysallara jogap berýärler we her mysalyň dogry jogaby üçin bellenen ball alýarlar. Ilki başlanymda beýnim “çaganyňky (0 ball)” diýip durdy. Aý, menem näme beýnimi çagaňka deňeşdirdiler diýip mysallary çözmek ugryna goýuldym…

A-a…

Bolmady… Soraglaryň kynlygy dälde mysallaryň türkmen dilinde bolmasy. Men matematikany türkmen dilinden başga her dilde okandyryn, ýöne türkmen dilinde bir mysal berilse çözmek kynlaşjak ekeni.

Nesip bolsa Zehin.biz saýty bilen matematikany türkmen dilinde hem öwrenerin diýip umyt edýärin.

Saýt barada kysmynda şul aşakdaky maglumatlar bar:

Zehin.biz saýty 13.01.2011 – 03.05.2011 aralykda Abdyresul Çaryýew, Agajan Töräýew we Kerim Amanow dagy tarapyndan döredildi. 18.05.2011-de saýt Ymam Ommadow tarapyndan satyn alyndy we şu wagta çenli administrirlenýär.

Birem saýttaky mysallar we makalalar üçin minnetdarlyk bildirilen şahyslaryň atlary agzalyp geçýär.

Saýty döreden we onyň dowamlylygyny üpjün edýänlere men hem minnetdarlygymy bildiresim gelýär.

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *