Bugün meniň duşan zadyma siz duşsaňyz näme ederdiňiz?

Hiç kim bilen işim bolman arkaýyn öz özüme gidip barýarkam… Birden, gymyldap duran birzat gördüm…

Birhili bolup gitdim… Ýöne derrew özüme geldim, we surata alaýyn diýdim bul ýylany.

Soň, bir seretsem bir ýaşuly elinde ýene bir ýylan bilen gelýär.

Indi olaryň sany 2 boldy.

Ýaşulydan ýylanlar bilen näme edýänligini soramana çekindim. Wagtymy ýitirmänjik (ýa-da dirikäm) olaryň ýanyndan gaýtdym.

Meniň surada düşürip durşumy gören ýaşuly ýüzüni turşadyp, birhili seretdi maňa…

7 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *