Ýyl 1995…

Häli men kompýuterler bilen ýaňy tanyşyp başlan wagtlarym. Elbette ol wagt kompýuterler hem häzirlki ýaly däl. Meniň üçin ol wagtlar kän tapawudy ýokdy häzirkiler bilen, men ol tapawutlary soň görüp we düşünip başladym. Operasion sistemalar barada-da bilýän zadym ýokdy.

Kompýuteri açan wagtyň gara ekranda birzatlar ýazylýar, soň hemme ýazgylar geçip bolansoň kommanda ýazyp Windows 3.1 sistemany işledýärdim.

Ýalňyşmaýan bolsam ýazýan kommandam şeýledi:

C> win/s

Soňra garşymyza şeýle ekran çykýardy:

Şeýle seredilende häzirki telefonlarda işleýan operasion sistemalar hem ondan gowudyr.

Biz çagalar bolsa Windowsy açandan häzirki ady bilen Paint, öňki ady bilen bolsa “paintbrush.exe” surat çekme programmasyny açardyk. Biziň dilimizde kompýuterde oýnamak ol PaintBrush-da surat çekmekdi ol wagtlar. Elbette häzirki ol wagtam “Minesweeper” bardy (öňki ady “Winmine.exe”), ya-da “Solitare” bilen “Freecell” (başga ýokdy), ýöne olary oýnamany bilemizokdyk (men ol oýunlary elime Windows 95 geçensoň öwrendim).

Ýazuw, çyzuw üçin bolsa häzirki MS Office paket programmalaryň atasy bolan “Microsoft Word 6.0” bilen “Microsoft Excel 5.0” bardy.

Elimi klawiatura öwrenişdirjek bolup ýanymda bir kitap goýup kompýutere göçürýärdim. Excel-daky formulalaryň käbirlerini şol döwürde öwrenipdim.

dowamy bar…

 

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *