Türkmenistanda syýahat etjek bolsaň bahar aýlarynda çykmaly. Esasanam aprel, maý aýlary iň gowy wagty.

Syýahat bölümimi Aşgabatdan Gyzylarbada gidip gelişimizi paýlaşaýyn diýdim. Bul ýazgy ýakynda Teswirlerde hem çykypdy…

ýollar bize garaşýar…

ýola çykmaňkaň ilki bilen maşynyňy elden geçirmeli…

ýeke özüň ýola kykmagyň gyzygy ýok…

aşgabat-gyzylarbat ýoly 2 sagada golaý… ýollar arçmana çenli gowy… ondan soňynyň hili pesiräk…
arada ýol gurluşygy hem dowam edýär…

ýolda ýa çopanlar duş geler bolmasa-da ýol gurluşyk maşynlar…

arçmanda saglygyny dikeltjek we dynç aljaklar üçin gowy habar…
birnäçe uly korpus gurulýan ekeni…

ýol ugry owadan tebigatymyzy syn edibermeli…

ýöne gynansagam hapalanan ýerler gaty kän…

gaýdyşyn Bäherdeniň golaýlarynda bugdaý atyzyň ýanynda birnäçe sany güjük oýnaşyp ýörän ekeni…
biz ýanlaryna baranymyzda bary gaçyşdylar bugdaýlaryň arasyna… ýöne biri ýanymyza guýrugyny ýelpäp geldi…


sagat 10 töweregi aşgabatdan çykypdyk… yzymyza gelenimizde sagat 19:30 töweregidi…


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

2 Comments

  • Bayram bratok..Suratlaryn mana gowy maglumatlar yetirdi we oya batyrdy..Birdenem oyanan yaly boldum.Daş töwerege seretdim işde ekenim..Hudaya şükür gulluk gutaran ekeni..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *